آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

ورشكستكي وتصفيه

مقدمه وكليات: پيشرفت هاى اقتصادى وتكامل وتوسعه فعاليت هاى بازرگانى مسائل پيچيده اى را بوجود مى آورند كه عليرغم تمام سعى وكوشثى كه يك تاجر امكان دارد بكارگيرد به لحاظ پيچيدگى هائى كه در امر تجارت وجود دارد ممكن است تاجر قادر به پرداخت ديون خود در سر رسيد معين نباشد. بديهى است در اين راستا كسانى هم كه به نحوى از انحاء با تاجر در ارتباط هستند به واسطه عجز وناتوانى تاجر مشگلاتى براى ايشان بوجود مى آيد كه درنهايت باعث مى گردد؛ تزلزل وناهنجارى درروند فعاليت هاى تجارى فى مابين حاصل شود.

در زندگانى عادى. اشخاص نيز امكان دارد؛ دچار بحران و مضيقه مالى شوند.

اين مورد درباره تجار ممكن است؛ زيادتر اتفاق بيافتد. ولى اكر چنانچه تاجر نتواند به موقع ديون خود را پرداخت نمايد؛ بديهى است افرادى كه با تاجر درارتباط هستند متاثر ازبروز اين واقعه، موجبات اختلال وتزلزل درزندگى تجارىآن  ها فراهم مى شود. روى اين اصل درجالت حمايت ازاين عده، مقررات ورشكستگى وضع گرديده است؛ كه مختص تاجر مى باشد. به عبارت ديگرچنانچه تاجر قادر به ايفاى تعهدات مالى خود نباشد؛ مشمول مقررات ورشكستگى است. ممكن است سئوال شود درصورتى كه فرد عادى )غير تاجر
( نتواند ديون خود را اداء نمايد؛ به چه نحو با او رفتار مى شود؟ گفته شده است كه مقررات ورشكستگى مختص تاجر است واكر غير تاجر ) فرد عادى
( قادربه پرداخت ديون خود نباشد؟ طبق مقررات قانون مدنى تابح قواعد اعسار خواهد بود. درگذشته بسيار دور، اكر چنانچه شخصى قادربه پرداخت ديون خود نبود؟ طلبكاران وى مى توانستند اورا دستكير كت وباخشونت با وى رفتار نمايند و اموال او را تصرف كنند. حتى خود او را مى فروختند؛ يا به شكل برده بكار وامى داشتند. اين شيوه و روش درحقوق رم مرسوم بود. اما با پيشرفت زمان وتمدن و در! اين معنى كه هرفردى امكان دارد در معرض خطر ناتوانى درتاديه ديون خود قرارگيرد و اينطور نيست كه ازخطرات مصون باشد. بنابراين عقل و عدالت ايجاب مى كند كه بين بدهكاران فرق گذاشته شود. اشخاصى كه دچار زيان هاى غير مترقبه وحوادث اجتناب نابئ ير شده اند؛ تامين جانى و مالى داشته و كسانى كه با حيله وتقلب اموال خود را ازدسترس بستانكاران خارج كرد 15 ند برحسب موردى كه انجام داده اند؛ براىآن ها كيفر ومجازات قائل شوند. البته همانگونه كه ذكر شد اين مطلب در موردتخار اعمال مى كردد. درحقوق اس!"مى نسبت به كسى كه از پرداخت بدهى عاجز باشد ازبدرفتارى و اعمال خشونت درباره اوخوددارى مى شود وبرمبناى مقررات خاصى ازاموال شخص درمانده، ديون وى تحت نظر حاكم شرع به طلبكاران تقسيم مى شود. قواعدآن در قانون مدنى درباب افلاس مطرح شده است.

تعداد صفحات : ۳۴
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۳۵۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

حسابداری کارخانه شکلات فرمند

سخن نویسنده و قسمتی از ابتدای فایل :

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارخانه توليد شكلات فرمند  به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارخانه بعد از خريداري شكر ، و سابر مواد  و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به شكلات مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.

روش انبارداري كارخانه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر اين است كه تعداد كارگران مشغول در اين كارخانه 12 نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ 900،000 ريال دستمزد دريافت مي‌دارند .

در حين تنظيم اين پروژه سعي من بر اين بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در اين پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتي در اين پروژه مشاهده گردد اين اشكالات را به پاي بي تجربگي اين بنده حقير بگذاريد و به بزرگي خودتان ببخشيد.

«تعريف حسابها»

1ـ دارايي ها:

داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:

اقلام هنگامي منبع اقتصادي محسوب مي‌شوند كه منابع آتي براي شخصيت حسابداري داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن يكي از سه شرط زير داراي منابع آتي هستند: 1ـ پول نقد يا قابل تبديل به پول نقد باشند.      2ـ كلايي باشد كه انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود كه در آينده در ضمن فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.

داراييهاي جاري:

اين داراييها شامل وجوه نقد و ساير داراييهاييست كه به طور معقول انتظار مي رود در دوره گردش عملياتي يا يك سال (هر كدام طولاني تر است) به نقد تبديل شده يا فروخته و يا به مصرف برسد.

داراييهاي غير جاري:

به سرمايه گذاري بلند مدت ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، داراييهاي نامشهود و ساير داراييها طبقه بندي مي‌شود كه در فعاليت ها و  عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمر مفيد بيش از يك سال دارند. ...

تعداد صفحات : ۷۷
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

چالشهای موجود در حسابداری دولتی

فهرست مطالب

 • مقدمه:
 • پیشگفتار:
 • اصول حسابداری دولتی
 • حسابداری دولتی در ایران
 • ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران
 • نمودار ارتباط بودجه با حسابداری
 • عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده
 • نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتی و عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی
 • مشکلات انسانی
 • مشکلات سازمانی
 • مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
 • مشکلات مدیریت اجرایی

مقدمه:

با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط  استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد.

تعداد صفحات : ۲۰
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

توسعه اقتصادي

قسمتی از ابتذای فایل :

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های  نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.
به هر تقدیر این كه كدام (یا كدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در هر نقطه از جهان, كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد نمود.

تعداد صفحات : ۳۵
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

توانمند سازی

مقدمه: دنیای سازمانی امروز که به درستی می توان آن را دنیای مدیریت نامید، دنیایی است مالامال از مسائل و مشکلات پیچیده و نهان، سازمانها همواره از ناحیه عوامل بیرونی و درونی تحت فشار قرار دارند از نظر بیرونی، رقابت شدید در سطح جهانی، تغییرات سریع و باور نکردنی و تقاضاهای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع و عوامل درونی چون تعارض، تنش، مقاومت در برابر تغییر عواملی هستند که سازمانها را تحت فشار قرار
می دهند. سازمان باید سازگار بوده، رشد نماید و هدفهای جدیدی را برای خود تعریف نماید. باید باور کنیم که تغییرات فزاینده و سریع اقتضا می کند که مدیریت تحول شرایطی را فراهم آورد که سازمان بتواند خود را با این تغییرات هماهنگ سازد. به منظور غلبه بر این شرایط نامطمئن تنها راهی که پیش روی مدیران وجود دارد، داشتن کارکنانی توانمند و یا توانمند ساختن کارکنان است.

Empowerment

تعاریف توانمندسازی:

توانمند سازی ، قدرتمند سازی، کارآمد سازی، توان افزایی و تواناسازی اصطاحاتی است که در برابر مفهوم Empowerment در فارسی به کار رفته است. ....

تعداد صفحات : ۱۲
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۲۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

تأمین نـیروی انسانی

فهرست مطالب :
مقدمه

 

انتخاب کارکنان

 

مصاحبه

 

روشهای تقسیم وظایف بین کارکنان پرستاری و مامایی

 

برنامه ساعت کار

 

نوبت کاری ثابت

 

شیوه های بررسی نیازهای پرسنلی در پرستاری

 

ساعات مورد نیاز برای مراقبتهای پرستاری از بیماران

 

محاسبه نیروی انسانی و طریقه بکار گماردن در مراقبتهای پرستاری

 

اثرات کمبود نیروی انسانی در بخش اورژانس

 

مسأله

 

استراتژی

 

راه حل

 

منابع

مقدمه:

ماهلر (Mahler) مدیر کل سازمان بهداشت جهانی می گوید: «نیروی انسانی پایه و اساس نظام های بهداشتی را تشکیل می دهد و اگر چنانچه طرح ها و برنامه های آموزش نیروی انسانی متناسب با نیازهای بهداشتی و شرایط اجتماعی کشورها نباشد، آنها قادر نخواهند بود سطح سلامتی را در جوام خود به حدی برساند که مردم بتوانند از نظر اجتماعی و اقتصادی زندگی مولدی داشته باشند.» امروزه مسئله تامین نیروی انسانی جنبه ی بحرانی به خود گرفته و دولتها از طریق جوامع بین المللی درصدد رفع تنگناها در کلیه زمینه ها از قبیل: آموزش نظری و عملی، توزیع و جابجایی و سایر مشکلات موجود برآمده اند و جوامع امروزی منتظر نتایج نوآوری هایی مانند مراقبتهای بهداشتی اولیه می باشند. گرچه مسئله تامین و توزیع و جابجایی نیروی انسانی برای کلیه مسئولین رشته های مختلف مانند: پزشکی، مامایی، دندانپزشکی و سایر رشته های پیراپزشکی نیز بعنوان یک مشکل محسوب می شود، مدیران خدمات پرستاری نیز به دلایل زیر در این زمینه با مشکلات بسیار پیچیده ای روبرو هستند:

«1- کمبود نیروی انسانی در پرستاری   2- سوء مدیریت .در زمینه ی تقسیم وظایف

3- بهره برداری نادرست از نیروهای موجود  4- مسائل  .....

تعداد صفحات : ۲۰
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

 

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

تاريخچه شركت سايپا

قسمتی از ابتدای فایل :

شركت سهامي عام ايران در توليد اتومبيل ( سايپا) در سال 1344 در زميني به مساحت 240 هزار متر مربع ( در حال حاضر فقط مساحت زمين كارخانه مركزي 415 هزار متر مربع مي‌باشد ) و زير بنايي 20 هزار متر مربع با سرمايه اوليه 160 ميليون  ريال بنام شركت سهامي توليد اتومبيل سيتروئن ايران تاسيس گرديد. در تاريخ 15 اسفند 1345 ثبت و در اواخر سال 1347 به مرحله بهره برداري رسيد.

اين شركت توليد اولين محصولات خود را كه شامل «وانت آكا » و سواري «ژيان » بود با روش  كاملا دستي و بدون بهره گيري از تجهيزات و امكانات مدرن آغاز كرد. توليدات شركت بعد از سال 1353 به واسطه استفاده از ابزارهاي جديد و مكانيزه شدن برخي از بخشهاي   توليدي ، سير صعودي يافت و بر تنوع محصولات شركت نيز افزوده شد بعنوان مثال مي توان به توليد خودروهاي: مهاريي ، پيكاب در مدلهاي معمولي دولوكس و كار اشاره نمود.

نام شركت در اوايل سال 1354 با حذف كلمه سيتروئن از انتهاي عبارت فرانسوي آن به «شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل » به نام اختصاري
(سايپا ) كه ما خود از عبارت فرانسوي Annonyme Iranione De Productive Automobile  ميباشد ، تغيير يافت .

اين شركت در 16 تيرماه 1358 تحت مالكيت دولت در آمده و از 18 آذرماه 1360 تحت سرپرستي سازمان گسترش نو نوساني صنايع ايران قرار گرفته و بر اساس مصوبه مورخ 1/2/65 هيأت وزيران ، كليه سهام سرمايه آن به نمايندگي از طر ف دولت جمهوري اسلامي بنام سازمان گسترش و نوسان سازي صنايع ايران منتقل گرديد در دي ماه سال 1378 به پيروي از سياست هاي مالي دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش تصدي دولت و خصوصي سازي شركتهاي دولتي و به موجب تبصره35 قانون بودجه كل كشور باواگذاري بيش از 51 % سهام اين شركت به غير ، سايپا نيز در زمره شركتهاي خصوصي قرار گرفت امروزه شركت سايپا با در اختيار داشتن  بيش از80 شركت تابعه و وابسته بصورت مستقيم و غير مستقيم ، به گروه خودرو سازي بزرگ با امكان توليد انواع مختلف خودرو تبديل شده است.

تعداد صفحات : ۳۸
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۳۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

تاريخچه حسابداري در ايران

قسمتی از ایتدای فایل : حسابداری از ديروز تا امروز                          

شايد زمانیكه لوكاپاچولی درسال 1494 ميلادی پايه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا اين حد پيشرفت كند .

اگر بخواهيم حسابداری و تاريخچه آن را بررسی كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپاچولی برگرديم . خوارزمی ، دانشمند معروف ايرانی برای اولين بار درباره مفهوم صفر ، شيوه نگارش نشانه ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله " جبر و مقابله " توضيحاتی را داد و جالب است كه بدانيد سيستم دهدهی كنونی در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچی در ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد .

می توان گفت كه پيشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مديون سوداگران است . زيرا به همين دليل بود كه سيستم های حسابداری به تدريج پيشرفت كرد و جايگزين سيستمهای قديمی تر شد . البته نقش رشد اقتصادی را نميتوان ناديده گرفت .

لوكاپاچولی در قرن 15 ميلادی رساله ای نوشت و فصلی از اين رساله را به حسابداری اختصاص داد و برای نخستين بار سيستم حسابداری دو طرفه را توصيف و دفاتر اصلی حسابداری را تشريح كرد . جای تذكر است كه محمد بن محمد ابوالوفای بوزجانی در قرن دهم ميلادی يعنی پنج قرن قبل از لوكاپاچولی رساله ای به نام " ضروريات علم حساب برای كاتبان و كاسبان " نوشت كه راهنمای خوبی در حساب عملی بود . اما متأسفانه پژوهشی درباره اين كتاب صورت نگرفت .

در طول دو قرن بعدی تنها يك پيشرفت عمده در حسابداری دوبل اتفاق افتاد و آن تفكيك اموال شخصی حاكم از حسابهای دولتی و تفكيك اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارتخانه توسط سيمون استوين رياضيدان هلندی بود ( فرض تفكيك شخصيت ) . در نتيجه حساب سرمايه در سيستم حسابداری دوبل ايجاد شد .

تعداد صفحات : ۲۰
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۳۰۰۰ تومان
نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

بازاريابي - Marketing

قسمتی از ابتدای فایل : انواع بازاريابي

1-    سنتي: تمركز اصلي بر فروش محصولات توليد شده مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني كه جريان كالا را از توليد تا مصرف شامل مي شود.

2-        مدرن: برآوردن نياز مشتري و برنامه ريزي بر اساس آن.

صنعت جهانگردي مشتري گراست (customer oriented)

در تعريف سنتي، بيشتر به سود توجه مي شود ولي در تعريف مدرن هم سود و هم مشتري مورد توجه قرار مي گيرند.

موارد حائز اهميت در بازاريابي مدرن:

1- شناخت مشتري2- نياز مشتري3-روش برآوردن نياز مشتري

نياز: عبارت است از ميل به داشتن چيزي كه نبود آن باعث ناراحتي و عذاب مي شود و يا حالت و احساسي كه به موجب آن فرد احساس محروميتي مي كند كه موجب رنج و ناراحتي است (يعني حد فاصل بين وضع موجود و وضع مطلوب)

خواسته: عبارت است از كليه نيازهاي مبتني بر معيارهاي ارزشي جامعه فرهنگ جامعه و شخصيت افراد.

تقاضا: عبارت است از هنگاميكه خواسته با قدرت خريد همراه باشد.

مثلاً در مورد مشروبات الكلي ، نياز آن مي تواند براي فرد وجود داشته باشد اما در برخي جوامع از جمله كشور ما مورد قبول نمي باشد. در نتيجه خواسته چون مثبت نبوده و مقبوليت اجتماعي ندارد، با قدرت خريد متناسب نمي باشد. بنابراين بايد ابتدا نياز به خواسته و بعد به تقاضا تبديل شود تا بتوان براي رفع آن فعاليت نمود.

نيازهاي مازلو: اين فرد معتقد است كه اگر فرد نياز اوليه خود كه نياز به ادامه بقا (فيزيولوژيكي) كه شامل هوا، آب ، غذا و نيازهاي جنسي است فراهم شود به سراغ مرحله دوم يعني رفع نياز ايمني و محافظت مثل خانه و سرپناه و متعاقب آن به مرحله سوم يعني رفع نياز اجتماعي مانند كسب اشتغال و ارتباط با ديگران وارد شده، سپس به مرحله چهارم يعني نياز به حرمت و عزت نفس يا قدر و منزلت رسيده و در نهايت به مرحله پنجم به راس هرم نياز يعني به خودشكوفايي صعود ميكند.

تعداد صفحات : ۵۴
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۴۵۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

روشهای بازاریابی برای محصولات غذایی

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • چکیده
 • ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی
 • اشکال گوناگون بازار
 • بازاریابی بین المللی
 • انواع سیاستهای رقابتی        
 • نظام تجارت بین الملل
 • چگونگی غلبه بر موانع رقابت
 • تصميم گيري در خصوص حضور در بازار بین المللی
 • برنامه بازار یابی
 •  مفهوم کانل جامع در بازاریابی بین المللی  
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع

چکیده

درحالی که نیاز به بین المللی شدن شرکتها بیشتر می شود مخاطرات این کارنیز افزایش می یابدهر کشور می کوشد بر تعداد شرکتهای داخلی بیفزاید که فعالیت بین المللی دارند . هرکشوری تلاش دارد هر چه بیشتر به مشکلات خود در صنایع غذایی بپردازد .

شرکتهای یکه وارد عرصه بین المللی
می شوند با چندین مسئله اساسی مواجه می شوند:

اولا بدهی های زیاد ، تورم و بیکار در بسیاری از کشورهای جهان ، بی ثباتی سیاسی و ارزی را به همراه دارد و این خود عامل محدود کننده تجارت است .

 ثانیا ، دولت ها همواره ضوابط و مقررات بیشتری بر کشورها و مؤسسات خارجی تحمیل
می کنند . ثالثا دولتهای خارجی غالبا با وضع تعرفه های سنگین یا ایجاد موانع تجاری تلاش می کنند از صنایع داخلی خود همایت کنند و سرانجام ، فساد مالی یکی از مشکلات اساسی و اصلی محسوب می شود .

 مسئولین بسیاری از کشورهای جهان اغلب کار را به بهترین پیشنهاد کننده نمی دهند ، بلکه کار ازآن کسی است که رشوه بیشتری پرداخت کند .

 تعداد صفحات : ۴۹
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي D8

مقدمه:

عليرغم آزادسازي‌هاي تجاري و جهاني شدن اقتصادها كه دو مشخصه اصلي نظام تجارت جهاني در عصر حاضر به شمار مي‌روند، اما از اهميت رويكرد به بلوك‌ها، تشكل‌ها و ترتيبات اقتصادي و تجاري بين كشورها كاسته نشده است. انگيزه‌هايي همچون افزايش تجارت، نيل به منافع رفاهي، همكاري‌هاي متقابل در زمينه‌هاي تجاري، اقتصادي و رشد اقتصادي، افزايش قدرت چانه‌زني در مسايل سياسي، اقتصادي و تجاري با كشورها و گروه‌هاي فرامنطقه‌اي، تامين ملاحظات امنيتي و سياسي و انجام همكاري‌‌ها در زمينه‌هاي رشد و توسعه و اعتلاي سرمايه‌گذاري از جمله عوامل روي آوردن به اينگونه همكاري‌هاي گروهي هستند. صرف‌نظر از موارد ذكر شده، بعد جديد و مهم ديگري پس از اتمام دور مذاكرات اروگوئه و تاسيس سازمان جهاني تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش اين ترتيبات در آماده‌سازي كشورها براي استفاده از فرصت‌ها و تجهيز آنان براي فايق آمدن بر مشكلاتي است كه نظام جديد تجارت جهاني فراروي كشورها و بالاخص كشورهاي در حال توسعه گشوده است. از از اين ترتيبات مي‌توان براي سهولت ادغام در نظام جديد تجارت بين‌الملل استفاده نموده و از مزاياي اين نظام در خصوص دسترسي به بازارها به نحو بهتر استفاده كرد.

سازمان كنفرانس اسلامي يكي از اين تشكل‌ها است كه هم به لحاظ سياسي و هم از نظر اقتصادي داراي اهميت ويژه‌اي است. هرچند در گذشته در محدوده و قالب اين سازمان، گام‌هاي مفيد و مهمي در جهت افزايش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري در بين اعضا برداشته شده است ولي عليرغم قدمت نسبي و تعداد اعضا هنوز نتايج مورد انتظار در خصوص افزايش تجارت و همكاري‌هاي اقتصادي حاصل نشده است.

بي‌ترديد يكي از راه‌هاي افزايش همكاري‌ها در اين سازمان، ايجاد بازار مشترك اسلامي است و براي رسيدن به اين هدف و ايجاد زمينه و بستر مناسب براي فعاليت موثر و كاراي اين بازار، استفاده از تشكيلاتي چون گروه هشت كشور اسلامي مفيد است و مي‌توان از پيوند دادن ترتيبات تجاري و اقتصادي زير گروه‌هاي كشورهاي اسلامي با يكديگر چون اكو، شوراي همكاري خليج فارس و گروه هشت كشور اسلامي در اين ارتباط سود فراوان برد و از تجربيات آنان استفاده كرد.

علاوه بر نقش مهم و ارزنده‌اي كه گروه هشت مي‌تواند در راستاي زمينه‌سازي براي ايجاد بازار مشترك اسلامي داشته باشد، اين گروه در عين حال ميتواند براي اعتلاي همكاري‌هاي اقتصادي فيمابين اعضاي خود كارساز باشد.

تعداد صفحات : ۱۵
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۲۵۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالي در شركت ايران خودرو

چكيده تحقيق  :

اين تحقيق كوشش مي نمايد  تا نسبت به  دستيابي  به تركيب  بهينه  تامين مالي بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمايه  و مبتني بر برآورد حجم نقدينگي حاصل از  تركيب بهينه  توليد با هدف حداكثر سازي سود و حداقل  سازي هزينه  تامين مالي  اقدام نمايد . بنابراين بمنظور دستيابي به اين هدف در محيط  اجرايي شركت ايران خودرو ، لازمست ساختار و مدلهاي  مناسب  علمي  و كارآمد طراحي گرديده و نتايج اجرايي  آن  با روشهاي  سنتي و فعلي شركت مقايسه گردد  ونهايتاً ماحصل  پژوهش بعنوان  يك الگوي  علمي و مناسب  به مديريت شركت  در زمينه  فرآيند  تامين مالي ، ارائه گردد .

با عنايت  به اهداف كلي مشروحه  فوق ،  دامنه بررسيهاي انجام شده  از يكسو زمينه ها  و روشهاي  موجود تامين  نقدينگي  در بازارهاي پولي داخلي را در برمي گيرد  و از سوي  ديگر ميزان نيازهاي موجود شركت ، لزوم بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر بازارهاي پولي و مالي قابل دسترس خارجي را ايجاب مي نمايد .

لذا بنا بر الزامات ياد شده  براي دستيابي  به يك مدل  جامع  و علمي قابل اجرا، بايد  مدل مورد  طراحي بتواند  تعادل در ساختار  سرمايه  و ساختار مالي  را حفظ  نموده و ضوابط اصولي ناظر برآنرارعايت نمايد و همچنين نتايج بررسي مؤلفه ها و متغيرهاي كليدي  اقتصادي تاثيرگذار بر بازارهاي  پولي بين المللي  را نيز بكارگرفته و از طريق بررسي هزينه هاي تامين مالي  هر يك از روشهاي موجود  و قابل دسترس ، به بهترين  تركيب تامين مالی از نقطه نظر هزينه تامين آن برسد . لازم به ذكر است  كه كليه زمينه های مورد بررسي  مذكور  در فوق ، مبتني بر كارپايه هاي  تئوريك ارئه  شده در فصل دوم اين پژوهش  صورت پذيرفته كه ماحصل آن در بخش مفروضات مدل تركيب بهينه تامين مالي ملحوظ گرديده است  .با عنايت به ويژگيهاي كلي ارائه شده در فوق تشريح شماي كلي مدل يكپارچه در اين تحقيق و روشن نمودن نحوه عملكرد مجموعه حلقه هاي مرتبط بهم آن ،‌در ابتداضروري ميباشد.لذا موضوعات قابل ارائه در اين زمينه با نمودار ساختار يكپارچه  تحقيق آغازميشود و سپس با وارد شدن به جزئيات و ساختار مدل اصلي ادامه يافته و نهايتاً به نحوه انعكاس روابط هر يك از متغيرها در مدل و تشريح كاركرد آن ميپردازد.

 در ساختار كلي  اين پژوهش دو نوع از مدلهاي  مورد استفاده  كاربرد دارند  كه دسته اول  بعنوان مدلهاي  حمايتگر ((supportive )) ،كارپايه ها و مباني برآورد مجموعه نقدينگي و نهايتاً كسري  قابل تامين آن از بازارهاي مالي را مشخص مي نمايندو سپس مدلهاي  دسته دوم كه موضوع  اصلي اين پايان نامه  مي  باشند  مورد تشريح قرار مي گيرند .

استفاده  از محاسبات  رياضي مختلف و متعدد در طراحي  مدل مورد نظر ،‌نحوه  استفاده از مباني  تئوريك پيش بيني  تاثيرات مؤلفه هاي  اقتصادي بر بازارهاي مالي و پولي  در برآورد  نرخهاي  ارز، صورت پذيرفته است كه تا حدودي  وسعت و دامنه  عوامل تاثير گذار  بر مدل اصلي  ، بيان  گردد و بر اين اساس ، اهميت  توجه به  كليه عوامل  در فرآيند  تصميم گيري تامين  بهينه نقدينگي  در اين شركت  مورد تاكيد  و تشريح  قرار گيرد . ضمناً در ارتباط با كاهش  يا بحداقل رسيدن  هزينه  تامين مالي  از بازارهاي پولي بين المللي بحث مديريت ريسك در ارتباط با كاهش تاثيرات ناشي از نوسانات  نرخ ارز  و بويژه يورو كه ارز مورد استفاده شركت  مي باشد ،در مدل بررسي مؤلفه هاي  اقتصادي ، و مدل  تامين  بهينه مالي بصورت توام مورد استفاده قرارميگيردكه جزئيات  بيشتر آن در بخشهاي مربوطه ارائه گرديده است  . با عنايت به توضيحات فوق ،توالي مطالب ارائه شده دراين تحقيق بصورت زير مي باشد :

 •     ساختار يكپارچه مدل تامين مالي  و تشريح عملكرد آن
 •      ادبيات تحقيق و مباني تئوريك مرتبط با انجام آن
 •     ارائه مفروضات و تشريح متغيرها و پارامترهاي مدل رياضي و نحوه عملكردو ارتباط روابط ساختاري آن با يكديگر باشد .
 •     مولفه ها ي اقتصادي و تاثير آن بر بازارهاي مالي وپولي
 •     اجراي مدل با اطلاعات واقعي سال 1383 و تحليل  نتايج حاصل از آن
 •      نتيجه گيري  و پيشنهادات  تحقيق


تعداد صفحات : ۲۴۳
سطح : کارشناسی - کارشناسی ارشد
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

نقش و جایگاهی که امروزه رسانه ها در شکل دهی و صورت بین روابط بین المللی دارند

مقدمه:

در این نوشتار سعی بر آن شده تا پیرامون نقش و جایگاهی که امروزه رسانه ها در شکل دهی و صورت بین روابط بین المللی ایفا می کنند صحبت به میان آید. طبیعتاً هرگاه سخن پیرامون رسانه در راستای یکی از حساس ترین حوزه های زندگی بشری یعنی روابط بین الملل گفته می شود منظور یک رسانه غربی آنهم از نوع ابررسانه ای اش است، چونانکه در این عرصه شلوغ و پرترافیک بین المللی همواره کسان و چیزهایی قادر به تأثیرگذاری بیشتری می باشند که قدرتشان در موضع بالا دست باشد. باور نگارنده بر این است که رسانه های محلی و بومی (اعم از نشریات و رسانه های صوتی و تصویری) نهایتاً می توانند برهمان مخاطب محلی و بومی خود اثر گذارند، آنهم اگر بتوانند از گزند رقابت با ابررسانه ها رهایی یابند. بنابراین اگر قرار باشد بپذیریم امروزه رسانه ها می توانند در عرصه بین المللی بر رفتارها کنش ها و تصمیم گیریها اثر گذارند می بایست از BBC، CNN، FOX News، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت ژورنال و ... سخن گفت. نه از ریزرسانه هایی که حداقل فقر مالی و فنی شان حتی آینده وجودیشان را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است.

اما حال که این رسانه های تأثیرگذا همگی یا عمدتاً متعلق به دنیای غرب مدرن هستند باید دید چگونه آنها به نیازها و خواسته های این دنیا پاسخ می دهند؟ نوع مواجهه شان با دنیای غیرغرب چگونه ماهیتی دارد؟ و آیا آنها می خواهند کمکی در جهت بقای سیاسی غرب لیبرال دموکرات داشته باشند یا خیر؟ اگر جواب مثبت است چگونه؟ این سئوالاتی است که این مقاله سعی در پاسخ دادن به آنها را دارد.

برای این منظور سئوال اصلی ، فرضیه و مفروض این نوشتار بدین گونه ترسیم می شود:

سئوال اصلی: نقش رسانه های در تحکمی جایگکاه لیبرال دموکرات غرب در موضع برتر و باز تولید اسلام بعنوان تهدید کننده این تمدن چگونه است؟

فرضیه: رسانه های غربی و به ویژه ابررسانه ها با عمل در یک جریان مستقیم به پروردن اخبار و تولیداتی می پردازن که در جهت مطرح کردن غرب به عنوان تمدن برتر و اسلام بعنوان مهمترین تهدید کننده این تمدن است.

تعداد صفحات : ۳۱
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

کاربرد های خط در گرافیک

پروژه کارورزی

فهرست مطالب :

 • بخش اول    فصل اول    :    خط و نمونه هایی از خطوط ایرانی
 • بخش اول   فصل دوم     :    کاربرد گرافیکی خط  ( طراحی حروف)
 • الف : طراحی کامل حروف الفبا
 • ب   : طراحی نشانه بصورت نشانه نوشتاری
 • عناصر در طراحی حروف :
 • نقطه ،  خط ، جرم و سطح  ، فضا و مکان  ، بافت
 • قواعد هایی برای طراحی حروف فارسی :
 • ارتباط و هماهنگی ، تغییر حالت و جهت  ، تکرار و ریتم ، تاکید و تضاد ، برتری ، توازن
 • بخش دوم فصل اول     :
 • نکات قابل توجه در طراحی حروف فارسی
 • تحول قرارداد ها و عادات بصری  ، متد هایی برای طراحی حروف ،  به کارگیری  متدهای خطاطی در طراحی حروف ، نتایج سهل وممتنع در طراحی حروف ،ترکیب بندی در کلمات
 • تغییر شکل فرمها در مراحل طراحی ، فشردگی و کشیدگی حروف ، وصل حروف ،نقطه  در حروف ، اجرا در طراحی حروف و تکنیک های آن .
 • نتیجه گیری
 • ویژگی ها و محدودیت های خط فارسی .  

چکیده :

تا زمانی که طراحان گرافیک و صاحبنظران در طراحی حروف ، نخواهند هیچگونه فعالیتی  در جهت رفع محدودیت های خط  فارسی انجام دهند   ، مشکلات خط  فارسی همچنان به قوت  خود باقی است .  لذا پیشنهاد می شود که مرکز و یا  انجمن  طراحی حروف که متشکل از خطاطان  و طراحان گرافیک و دست اندرکاران  حروف چینی و چاپ می‌باشد  ، تاسیس شده و به فعالیت در جهت رفع مشکلات خط فارسی بپردازند .

همجهت با موضوع  رساله که بحث اصلی آن پیرامون طراحی حروف فارسی است.

تعداد صفحات : ۶۴
سطح : کاردانی
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   •